Toimintasäännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

1§                  Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

 

                      Yhdistyksen nimi on Pälkäneen Luja-Lukko Ry.

 

                      Yhdistyksen kotipaikka on Pälkäneen kunta, Länsi-Suomen läänissä.

 

Yhdistys on perustettu Huhtikuun 22. päivänä vuonna 1934 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

                      Seuran kieli on suomi.

                      Seuran toiminta-alueena on Kaakkois-Pirkanmaa.

 

2§                  Seuran tarkoitus

 

Seuran tarkoitus on edistää liikunta ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

3§                  Tarkoituksen toteuttaminen

 

                      Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 

                      1 Tarjoamalla jäsenilleen:

 

 • kunto- ja terveysliikuntaa
 • kilpailutoimintaa
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa

 

2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla, ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

 

 3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa

 

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

 

                      Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä

 

 • hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus. ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemisliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

 

4§                  Seuran jäsenyys

 

                      Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

5§                  Seuran jäsenet

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran johtokunta kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

6§                  Seurasta eroaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7§                  Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä [lisäksi: olympialajit ja olympiakomitean jäsenliittojen seurat] sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

 

Dopingrikkomuksia ovat:

Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä

Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai yritys

Kieltäytyminen dopingtestistä

Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Dopingtestin manipulointi

Dopingaineiden hallussapito

Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen

Dopingin edistäminen

 

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

Kilpailutuloksen mitätöinti

Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen

Urheilun toimintakielto

Kirjallinen varoitus

 

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

 

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

 

Urheiluhuijaus

 • Kilpailutilan tai –välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen

 

Vedonlyönti

 • Vedonlyönti omasta kilpailusta

 

Lahjonta

 • Tuomareiden, kilpailukumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

 

Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

 

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

 

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistelulla tavalla.

 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralla suorittamiaan maksuja.

 

8§                  Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäsenilta ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksuja.

 

9§                  Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta;

 

sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

tai

kirjallisena ilmoituksena jäsenille

tai

seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

10§                Kevät- ja syyskokous

 

                      Kevätkokouksen asiat

 

                      1 Avataan kokous

 

                      2 Valitaan kokoukselle

 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat

 

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

 

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

 

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

8 Päätetään kokous

 

Syyskokouksen asiat

 

1 Avataan kokous

                     

2 Valitaan kokoukselle

 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat

 

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena

 

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

 

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

 

11 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

 

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on

jäsenenä

 

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

14 Päätetään kokous

 

Asioissa, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

11§                Seuran ylimääräinen kokous

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

12§                Pöytäkirja

 

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

                     

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13§                Äänestys

 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

 

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

14§                Seuran hallinto

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 8 jäsentä ja enintään 10 jäsentä sekä vähintään 8 varajäsentä ja enintään 10 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokuntaan pyritään valitsemaan jaostojen puheenjohtajat.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

 

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

 

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

 

4 Vastata seuran taloudesta

 

5 Pitää jäsenluetteloa

 

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

 

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

 

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

 

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

 

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

 

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien

esittämisestä

 

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

 

15§                Tilivuosi

 

16§                Nimenkirjoittajat

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17§                Jaostot

 

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnasta kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

 

18§                Sääntöjen muuttaminen

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta.

 

19§                Seuran purkaminen

 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

 

20§                Seuran varojen luovuttaminen

 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

 

21§                Saavutetut jäsenoikeudet

                     

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.