Toimintasäännöt


1§                  Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

                      Yhdistyksen nimi on Pälkäneen Luja-Lukko Ry.

                      Yhdistyksen kotipaikka on Pälkäneen kunta, Länsi-Suomen                         läänissä.
                     Yhdistys on perustettu Huhtikuun 22. päivänä vuonna 1934                         ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

                      Seuran kieli on suomi.

                      Seuran toiminta-alueena on Kaakkois-Pirkanmaa.
2§                  Seuran tarkoitus


                      Seuran tarkoitus on edistää liikunta ja muuta siihen liittyvää                       kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että                                 erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus                        harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-                                    urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa                                            edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3§                  Tarkoituksen toteuttaminen


                      Tarkoitustaan seura toteuttaa:

                      1 Tarjoamalla jäsenilleen:

 •              kunto- ja terveysliikuntaa
 •              kilpailutoimintaa
 •              harjoitus- ja valmennustoimintaa
 •              ohjaustoimintaa
 •              liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja              toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
 •              muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää                    kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja                        hyvinvointia
 •              tiedotus- ja suhdetoimintaa
 •             koulutustoimintaa

                      2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla, ja aloitteilla                                 viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota                                                 liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti                                   liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen                         ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.


                     3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa


                     4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja                                                    suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta                        ja ympäristön kestävää kehitystä.
                      Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa                             toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä
 • hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia,                             keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen                                         urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus. ja                                                 monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemisliikettä ja                             bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa                                   tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.
4§                  Seuran jäsenyys

                      Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden                          jäsenenä se on.
5§                  Seuran jäsenet

                       Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä                                 henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja                             päätöksiä.


                         Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan                                esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi                                        edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on                                        elinikäinen.


                         Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran johtokunta kutsua                                  seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.                          Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.


                         Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä                                      yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka                                  tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai                                        kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.                                                            Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran                          kokouksissa.
6§                  Seurasta eroaminen
                      Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä                                   kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle taikka                                     ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan                                 merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti,                             kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen                               suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen                                   edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun                           asti.


7§                  Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet


                      Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt                                     erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä                         näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia, toimii vastoin                             seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun                                   eettisiä periaatteita.


                     Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa                            olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa                        antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton                                            antidopingsäännöstöjä [lisäksi: olympialajit ja                                                olympiakomitean jäsenliittojen seurat] sekä Kansainvälisen                      Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
                      Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät                           seuraamukset on määrätty edellä mainituissa                                                 antidopingsäännöstöissä.

                      Dopingrikkomuksia ovat:

 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai yritys
 • Kieltäytyminen dopingtestistä
 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • Dopingtestin manipulointi
 • Dopingaineiden hallussapito
 • Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
 • Dopingin edistäminen

                      Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

 • Kilpailutuloksen mitätöinti
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Kirjallinen varoitus

                        Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella                           aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle                           sekä kansainväliselle lajiliitolle.


                       Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:


Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus

 • Kilpailutilan tai –välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti

 • Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta

 • Tuomareiden, kilpailukumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.
                    Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja                                   niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin                                 noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton                                           sääntöjä ja määräyksiä.
                     Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi                                      Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle                                      dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta                                  ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa                                                  antidopingsäännöissä, säännöissä ja sääntöjä                                                alemmanasteisissa määräyksissä vahvistelulla tavalla.


                     Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen                                         asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun                                         päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

                       Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralla                                              suorittamiaan maksuja.


8§                  Liittymis- ja jäsenmaksut


                        Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja                                               jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen                                               suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.                                       Kunniajäsenilta ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä                                         jäsenmaksuja.

9§                  Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

                        Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista                               kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous                               loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan                               määrää johtokunta.
                         Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen                              on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen                                    kokousta;

                         sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen                            määräämässä lehdessä

                         tai

                         kirjallisena ilmoituksena jäsenille

                         tai

                         seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä                                                ilmoituksella.
10§                Kevät- ja syyskokous


                      Kevätkokouksen asiat                      1 Avataan kokous                      2 Valitaan kokoukselle

 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat8 Päätetään kokousSyyskokouksen asiat1 Avataan kokous

                     

2 Valitaan kokoukselle

 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle11 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on

jäsenenä13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat14 Päätetään kokousAsioissa, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.11§                Seuran ylimääräinen kokous

                       Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun                                            johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin                              päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran                                    äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia                          tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.                                                Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka                        vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

      

                       Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden                                      kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä                              edellä mainitulla tavalla esityksen.
12§                Pöytäkirja


                        Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien                                         kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten                             pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin                                 allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

                      

                        Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat                                         tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
13§                Äänestys


                       Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on                                          kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat                                ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.                                      Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan                          arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon                                        kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa                        suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja                                      käyttämällä.


                       Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä                                jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä                          varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja                                                          kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä,                                                    kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.                                            Valtakirjalla ei saa äänestää.


14§                Seuran hallinto

                       Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon                                    kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja                        kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 8 jäsentä ja                              enintään 10 jäsentä sekä vähintään 8 varajäsentä ja                                      enintään 10 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja                                        varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.                                              Johtokuntaan pyritään valitsemaan jaostojen                                                  puheenjohtajat.


                      Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.                             Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja                             muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös                             johtokunnan ulkopuolelta.


                      Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan                         estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen                         tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä                                         kirjallisesti sitä vaatii.


                      Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai                                   hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen                               lisäkseen puolet sen jäsenistä on saapuvilla.


Johtokunnan tehtävänä on erityisesti


1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
15§                Tilivuosi

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Seuran tilivuosi on 1.5. - 30.4. 

16§                Nimenkirjoittajat


                       Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai                                                      varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa                            tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan                                jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on                                oltava täysi-ikäisiä.


17§                Jaostot
                       Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnasta kuitenkin                                siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät                              oikeustoimet.


18§                Sääntöjen muuttaminen

                       Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous                              vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista                                äänistä. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta.


19§                Seuran purkaminen

                        Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään                                 kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.                                     Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran                                               purkamisesta.
20§                Seuran varojen luovuttaminen

                        Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava                               johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta                                       edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen                                       kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä                             toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
21§                Saavutetut jäsenoikeudet

                       Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.